Mythic

Mythic

Player Roster

MythicMythic
freakazoid
CS:GO
MythicMythic
Cooper
CS:GO
MythicMythic
fl0m
CS:GO

Favourite Equipment